Szanowni Państwo,
W związku z przepisami dotyczącymi zasad przesyłania informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, jak również zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zachęcamy Panią / Pana do wyrażenia poniższej zgody.
Uzyskanie Pani / Pana zgody umożliwi nam przekazywanie informacji i zaproszeń do udziału w przyszłych, podobnych wydarzeniach i projektach realizowanych przez naszą Fundację.
Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a zgodę można w każdym czasie odwołać poprzez kontakt z nami przez adres iod@frse.org.pl.

Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez którykolwiek ze wskazanych poniższych kanałów komunikacji, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji stanowiącej marketing bezpośredni usług Administratora, za pośrednictwem wskazanych przez Panią/Pana kanałów komunikacji.
3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, instytucja („Dane”).
4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji na temat działań Administratora lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub po 36 miesiącach od ostatniego udanego kontaktu z Panią/Panem.
5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana.
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne.
8. Podstawą przetwarzania Danych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
b. a w przypadku projektów realizowanych w ramach programów, w których Administratorem jest bezpośrednio Komisja Europejska – art. 5 ust 1 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725,
e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl