Współcześnie muzea przestały być jedynie repozytoriami pamięci. Aktywnie włączają się w życie społeczne. Rozpoznając złożoność społeczności, w której funkcjonują, tworzą bardziej reprezentatywne dla różnych jej grup kolekcje, wystawy i programy edukacyjne. Mogą również aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych.  

Moje wystąpienie koncentrować się będzie na tym drugim zagadnieniu. Czy i w jaki sposób muzea odpowiadają na kryzysy społeczne? Na przykładzie wybranych studiów przypadków omówię, jak muzea realizują hasło, które powinno przyświecać każdej społecznie i edukacyjnie zaangażowanej instytucji kultury: jak zaangażować muzeum we wszystko, co robi społeczność, w której funkcjonuje i służy?