Dr Dariusz Brakoniecki

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Autor ponad 40 publikacji naukowych i ekspertyz, w tym m.in. ekspertyzy dla miasta Łomża w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” pt.: Potrzeby gospodarki i rynku pracy subregionu łomżyńskiego w kontekście kształcenia ustawicznego i wspierania określonych kierunków kształcenia. Ekspert w kancelariach prawnych w Warszawie i Olsztynie. Doradca podmiotów sektora prywatnego świadczącego usługi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członek rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek miejskich. Jako dyrektor kierował Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie. Obecnie dyrektor Biura Edukacji Dorosłych Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.